โรงพยาบาลสามร้อยยอด  เดิมใช้ชื่อว่า  "โรงพยาบาลกุยบุรี"  แต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลสามร้อยยอด"  ตามสถานที่ตั้งของกิ่งอำเภอสามร้อยยอดเมื่อเดือน ตุลาคม 2539

โรงพยาบาลสามร้อยยอด   ตั้งอยู่เลขที่ 51   หมู่ที่  6   ตำบลไร่ใหม่   กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 18 ไร่   2   งาน

                    

พ.ศ.     2508        เริ่มจากสถานีอนามัย ชั้น 2

พ.ศ.     2518        ยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์ และอนามัย

พ.ศ.     2519        ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอ ขนาด 10 เตียง

พ.ศ.     2527        ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง

พ.ศ.     2539        เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลกุยบุรี มาเป็น โรงพยาบาลสามร้อยยอด

 

 

รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด

 

นายแพทย์วิทยา                                 คุณานุกูล                     พ.ศ.2518-2529
นายแพทย์พิภพ                                  เจนสุทธิเวชกุล            พ.ศ.2529-2532
นายแพทย์สมเกียรติ                           ตั้งใจรักษาการดี          พ.ศ.2532-2536(รก.)
นายแพทย์สมชาญ                             พงษ์ริยวัฒนา               พ.ศ.2536-2539(รก.)
 แพทย์หญิงศรีสมัย                            เชื้อชาติ                        พ.ศ.2539-2543(รก.)
นายแพทย์ปิยะ                                   ลินลาวรรณ                   พ.ศ.2543-2546(รก.)
แพทย์หญิงศรีสมัย                             เชื้อชาติ                        พ.ศ.2546-2551
นายแพทย์สมเกียรติ                          ตั้งใจรักษาการดี            พ.ศ.2551-30 ก.ย.2562

แพทย์หญิงวศินี                              วีระไวทยะ                    1 ต.ค.2562-ปัจจุบัน

 

วิสัยทัศน์ (VISION) ปี 2560 – 2564

·         เป็นผู้นำให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้รับบริการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

 

พันธกิจ (MISSION) ปี 2560 – 2564

 1. พัฒนาระบบบริการจัดการด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 2. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาลการเฝ้าระวังป้องกันโรค   การส่งเสริมสุขภาพ  และฟื้นฟูสภาพ
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 4. สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของประชาชน
 5. พัฒนาระบบประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
 6. ส่งเสริมและจัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภค
 7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย
 8. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
 9. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร  เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
 10. พัฒนาวิชาการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ

 

ยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรและเครือข่ายให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
 2. พัฒนาและจัดการระบบการรักษาพยาบาลเฝ้าระวังป้องกันโรค  ส่งเสริมสุขภาพ  และฟื้นฟุสภาพ
 3. พัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 4. ส่งเสริมการจัดบริการสร้างเสริมพฤติกรรมการกูแลสุขภาพ
 5. ส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
 6. พัฒนากลไกลการดำเนินงานควบคุม  กำกับด้านคุ้มครองผู้บริโภคและด้านบริการสุขภาพ
 7.  พัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเดินงาสร้างสุ๘ขภาพ
 8. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
 9. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
 10. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

ผู้เยี่ยมชม

1104468
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
762
704
2043
1088948
4171
22436
1104468

ไอพี: 18.232.56.9
เวลา: 2022-12-06 23:27:03