โรงพยาบาลสามร้อยยอด  เดิมใช้ชื่อว่า  "โรงพยาบาลกุยบุรี"  แต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลสามร้อยยอด"  ตามสถานที่ตั้งของกิ่งอำเภอสามร้อยยอดเมื่อเดือน ตุลาคม 2539

โรงพยาบาลสามร้อยยอด   ตั้งอยู่เลขที่ 51   หมู่ที่  6   ตำบลไร่ใหม่   กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 18 ไร่   2   งาน

                    

พ.ศ.     2508        เริ่มจากสถานีอนามัย ชั้น 2

พ.ศ.     2518        ยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์ และอนามัย

พ.ศ.     2519        ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอ ขนาด 10 เตียง

พ.ศ.     2527        ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง

พ.ศ.     2539        เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลกุยบุรี มาเป็น โรงพยาบาลสามร้อยยอด

พ.ศ.     2566        ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 90 เตียง

 

 

รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด

ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์วิทยา  คุณานุกูล  พ.ศ.2518-2529
นายแพทย์พิภพ   เจนสุทธิเวชกุล พ.ศ.2529-2532
นายแพทย์สมเกียรติ  ตั้งใจรักษาการดี พ.ศ.2532-2536(รก.)
นายแพทย์สมชาญ   พงษ์ริยวัฒนา พ.ศ.2536-2539(รก.)
แพทย์หญิงศรีสมัย  เชื้อชาติ  พ.ศ.2539-2543(รก.)
นายแพทย์ปิยะ   ลินลาวรรณ พ.ศ.2543-2546(รก.)
แพทย์หญิงศรีสมัย  เชื้อชาติ พ.ศ.2546-2551
นายแพทย์สมเกียรติ  ตั้งใจรักษาการดี พ.ศ.2551-30 ก.ย.2562
แพทย์หญิงวศินี  วีระไวทยะ   1 ต.ค.2562-ปัจจุบัน

 

 

 

วิสัยทัศน์ (VISION) ปี 2566 – 2570

         เป็นผู้นำให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้รับบริการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

 

พันธกิจ (MISSION)

 1.พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพในโรงพยาบาลชมชนขนาดใหญ่ที่มีความโดดเด่นในด้าน อายุรกรรม ไต ตา หัวใจและการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง(IMC)

        2.พัฒนางานวิชาการ นวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพ

        3.จัดระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

        4.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะความเป็นมืออาชีพในงานที่รับผิดชอบ

        5.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.0

        6.ส่งเสริมด้านพฤติกรรมสุขภาพและจัดการปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี

      

ประเด็นยุทธศาสตร์

        1.ขยายและเพิ่มบริการในแผนก อายุรกรรม ไต ตา หัวใจ และการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง(IMC)

        2.พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

        3.ยกระดับการพัฒนาคุณภาพขององค์กร

        4.สร้างและใช้นวัตกรรมสุขภาพ

        5.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

        6.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

        7.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อระบบบริการสุขภาพ

        8.ส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

        9.พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการบริการสุขภาพ

        10.พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยง

 

ผู้เยี่ยมชม

1268501
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
243
670
3916
1251578
14600
18227
1268501

ไอพี: 3.235.188.113
เวลา: 2023-09-22 06:13:55