โรงพยาบาลสามร้อยยอด  เดิมใช้ชื่อว่า  "โรงพยาบาลกุยบุรี"  แต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลสามร้อยยอด"  ตามสถานที่ตั้งของกิ่งอำเภอสามร้อยยอดเมื่อเดือน ตุลาคม 2539

โรงพยาบาลสามร้อยยอด   ตั้งอยู่เลขที่ 51   หมู่ที่  6   ตำบลไร่ใหม่   กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 18 ไร่   2   งาน

                    

พ.ศ.     2508        เริ่มจากสถานีอนามัย ชั้น 2

พ.ศ.     2518        ยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์ และอนามัย

พ.ศ.     2519        ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอ ขนาด 10 เตียง

พ.ศ.     2527        ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง

พ.ศ.     2539        เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลกุยบุรี มาเป็น โรงพยาบาลสามร้อยยอด

พ.ศ.     2566        ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 90 เตียง

 

 

รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด

ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์วิทยา  คุณานุกูล  พ.ศ.2518-2529
นายแพทย์พิภพ   เจนสุทธิเวชกุล พ.ศ.2529-2532
นายแพทย์สมเกียรติ  ตั้งใจรักษาการดี พ.ศ.2532-2536(รก.)
นายแพทย์สมชาญ   พงษ์ริยวัฒนา พ.ศ.2536-2539(รก.)
แพทย์หญิงศรีสมัย  เชื้อชาติ  พ.ศ.2539-2543(รก.)
นายแพทย์ปิยะ   ลินลาวรรณ พ.ศ.2543-2546(รก.)
แพทย์หญิงศรีสมัย  เชื้อชาติ พ.ศ.2546-2551
นายแพทย์สมเกียรติ  ตั้งใจรักษาการดี พ.ศ.2551-30 ก.ย.2562
แพทย์หญิงวศินี  วีระไวทยะ   1 ต.ค.2562-ปัจจุบัน

 

 

 

วิสัยทัศน์ (VISION) ปี 2566 – 2570

         เป็นผู้นำให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้รับบริการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

 

พันธกิจ (MISSION)

1.พัฒนาระบบบริการจัดการด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

        2.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาลการเฝ้าระวังป้องกันโรค   การส่งเสริมสุขภาพ  และฟื้นฟูสภาพ

        3.ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

        4.สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของประชาชน

        5.พัฒนาระบบประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

        6.ส่งเสริมและจัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภค

        7.เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย

        8.เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะความเป็นมืออาชีพในงานที่รับผิดชอบ

        9.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร  เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

        10.ส่งเสริมการสร้างและใช้นวัตกรรมสุขภาพ ยุทธศาสตร์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

        1.ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ

        2.พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ

        3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ให้เอื้อต่อการพัฒนาระบบบริการ ระบบบริหารจัดการ และวิชาการ

        4.พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศ

        5.พัฒนาการบริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้วยหลักธรรมาภิบาล

        6.ส่งเสริม และพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ

 

 

ผู้เยี่ยมชม

1164813
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
78
649
2954
1149926
12211
15918
1164813

ไอพี: 3.236.209.138
เวลา: 2023-03-24 01:25:32